Regulamin

1. Informacje ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.lawoman.pl prowadzony jest przez Agatę Krotowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LW CONSULTING Agata Krotowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Prusa 22 i adres do doręczeń: LW CONSULTING Agata Krotowska, Ciszyca 27 B, 05-520 Konstancin-Jeziorna, NIP 835-154-34-28, REGON 101631722, adres poczty elektronicznej: sklep@lawoman.pl

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży damskiej i akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet.

1.5. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.sklep.lawoman.pl, wszelkie materiały znajdujące się w nim, nazwa sklepu, logotyp i znaki sklepu stanowią własność podlegającą prawu autorskiemu i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.sklep.lawoman.pl są zabronione, chyba, że uprzednio uzyskano zgodę właściciela na użytkowanie określonych materiałów, będących przedmiotem własności właściciela sklepu. 

1.6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Dane kontaktowe

2.1. Adres e-mail: sklep@lawoman.pl

2.2. Adres do korespondencji: LW CONSULTING Agata Krotowska, Ciszyca 27 B, 05-520 Konstancin-Jeziorna

3. Definicje

3.1. REGULAMIN - niniejszy regulamin sklepu internetowego

3.2. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.lawoman.pl

3.3. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Agata Krotowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LW CONSULTING Agata Krotowska z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, przy ul. B. Prusa 22, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8351543428, REGON 101631722, adres poczty elektronicznej: sklep@lawoman.pl

3.4. KLIENT; USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność́ prawną. która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.sklep.lawoman.pl

3.5. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego lub poprzez pocztę e-mail.

3.6.  PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

3.7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.

3.8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia lub adresu e-mail i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą  

3.9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych.

4.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.lawoman.pl następujące usługi elektroniczne:

4.1.1. Umożliwienie złożenie zamówienia poprzez Formularz Zamówienia

4.1.2. Umożliwienie złożenie zamówienia poprzez e-mail: sklep@lawoman.pl

4.2. Świadczenie Usług elektronicznych, o których mowa powyżej jest bezpłatne.

4.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej poprzez Formularz Zamówienia jest możliwe po wypełnieniu przez Klienta wymaganych danych, tj. Adres e-mail, Imię i nazwisko, Telefon, Kod pocztowy, Województwo, Miasto, Ulica oraz Nr domu.

4.4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zamówienia, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

4.5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia poprzez e-mail, odbywa się poprzez udostepnienie Klientowi na stronie internetowej sklepu kontaktowego adresu e-mail, i ulega rozwiązaniu po zaprzestaniu składania zamówienia przez Usługobiorcę.

4.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 8.0.0 i wyższej, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768

4.7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.9. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.10. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.lawoman.pl poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@lawoman.pl lub listownie na adres LW CONSULTING Agata Krotowska, Ciszyca 27 B, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji (dostarczenia fizycznego produktu).

4.11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny uzgodniony przez strony sposób. 

5. Warunki zawierania Umowy sprzedaży

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych oraz sklepie internetowym www.sklep.lawoman.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

5.2. Cena Produktu w sklepie internetowym www.sklep.lawoman.pl podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona w sklepie internetowym www.sklep.lawoman.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pomocą Formularza Zamówień lub drogą e-mail.

5.5. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

5.6. Zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.lawoman.pl mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wskazane poniżej formy składania zamówień:

5.6.1. Poprzez e-mail sklep@lawoman.pl

5.6.2. Poprzez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym

5.7. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 09:00-17:00

5.8. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z Koszyka.

5.9. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Produktami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.

5.10. W celu sfinalizowania Zamówienia należy dodać do Koszyka wybrane Produkty, a następnie uzupełnić pola w Formularzu Zamówień. Po uzupełnieniu wszystkich pól, w celu dokonania Zamówienia należy wybrać przycisk Zamów.

5.11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

5.12.1. Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie sklepu internetowego

5.12.2. Przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.11.

5.13. Sklep www.sklep.lawoman.pl prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski. W przypadku zamówień z wysyłką zagraniczną, szczegóły uzgadniane są z Klientem indywidualnie poprzez e-mail.

5.14. Wszystkie oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe oraz mogą być objęte gwarancją producenta.

5.15. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

5.16. Przybliżony czas realizacji Zamówienia:

- kurierem DPD: 2-3 dni robocze od złożenia zamówienia. W przypadku ograniczonych czasowo "Akcji promocyjnych" czas realizacji może wydłużyć się do 5-6 dni roboczych.

- pocztą polską: 3-4 dni robocze od złożenia zamówienia. W przypadku ograniczonych czasowo "Akcji promocyjnych" czas realizacji może wydłużyć się do 5-8 dni roboczych

5.17. Zamówienia realizowane Za pobraniem wysyłane są niezwłocznie po skompletowaniu, a Zamówienia opłacane Przelewem bankowym, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym.

6. Sposoby płatności

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

6.1.2. Płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy: Bank: ING BANK ŚLASKI, Numer rachunku: 17105010251000009113028048

6.2. Klient dokonuje zakupu Produktu według cen obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia.

6.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zastrzeżenie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych.

7. Koszt, termin i sposób dostawy

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy:

7.1.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem

7.1.2. Poczta polska - kurier48

7.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie sklepu internetowego w zakładkach: „Formy płatności” oraz „Dostawa i zwroty”.

8. Realizacja dostawy

8.1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu

8.2. Zamówiony Produkt na terenie Polski jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD. W przypadku Zamówień zagranicznych, koszty przesyłek są uzgadniane drogą e-mail w zależności od wybranego przewoźnika i stosowanego przez niego cennika przesyłek, a ich koszt obciąża Klienta.

8.3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.

8.4. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki, powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem: +48 502 068 298, bądź mailowo na adres: sklep@lawoman.pl

8.5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od pomiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki, powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem: +48 502 068 298, bądź mailowo na adres: sklep@lawoman.pl

8.6. Sprzedawca może rozszerzyć formy dostawy o kolejnych dostawców, a informacje o tym będą na bieżąco aktualizowane w cenniku transportu.

9. Reklamacje

9.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. 

9.2. Poprzez niezgodność z umową rozumie się niemożność korzystania z Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku, gdyby otrzymany produkt nie był zamówionym przez Klienta Produktem, zastosowanie mają przepisy określone w punkcie 11. Zwroty. Odstąpienie od umowy.

9.3. Klient może korzystać wedle własnego uznania z reklamowania wadliwego Produktu, na zasadach określonych szczegółowo w pkt 11.

9.4. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Produktu z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzonej niezgodności produktu z umową.

9.5. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

9.6. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy razem z reklamacją.

9.7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Produkt do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany Produkt w ciągu 14 dni. Sprzedawca wraz z ceną Produktu zwróci koszty dostawy do Klienta, które poniósł Klient.

9.8. W przypadku umów zawieranych z Klientami, nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9.9. Klient może reklamować produkt posiadający wady:

9.9.1. Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta lub importera – w takich okolicznościach Klient może dokonać reklamacji u Sprzedawcy, który jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację producentowi, lub:

9.9.2. Korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

9.10. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę, chyba, że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

9.11. Reklamacje prosimy kierować na adres: LW CONSULTING Agata Krotowska, Ciszyca 27 B, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

10. Gwarancja

10.1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.lawoman.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.

10.2. Czas gwarancji każdego Produktu jest podany w jego opisie w sklepie internetowym lub jest podawany na żądanie.

10.3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta 

10.4. Klient ma prawo reklamować wadliwy produkt stosując do tego opisane w druku gwarancyjnym zalecenia. 

10.5. Sklep internetowy www.sklep.lawoman.pl jest pośrednikiem pomiędzy Klientem a gwarantem.

10.6. Roszczenia wynikające z gwarancji prosimy kierować na adres wskazany w druku gwarancyjnym. W przypadku trudności lub dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod adresem sklep@lawoman.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 068 298

10.7. Przepisy gwarancji nie wyłączają możliwości reklamowania Produktu z tytułu niezgodności Produktu z umową, określonych w pkt. 9 Reklamacje.

11. Zwroty. Odstąpienie od umowy

11.1. Klient będący jednocześnie konsumentem, w myśl art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w jakiejkolwiek formie przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności drogą elektroniczną na adres sklep@lawoman.pl bądź listownie na adres: LW CONSULTING Agata Krotowska, ul. Ciszyca 27 B, 05-520 Konstancin-Jeziorna. 

11.2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 11.1, zwrot pieniędzy następuje w tej samej formie w jakiej była dokonana płatność chyba że strony zgodnie postanowią inaczej.  W razie wystąpienia zmian prosimy o przesłanie również aktualnego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności oraz oryginalnego paragonu.

11.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

11.4. W przypadku całkowitego odstąpienia konsumenta od umowy (zwrot wszystkich zakupionych produktów), sprzedający wraz z ceną Produktu zwraca konsumentowi koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w sklepie online (tj. 15 zł). W przypadku częściowego odstąpienia konsumenta od umowy (zwrot nie wszystkich zakupionych produktów), sprzedający zwraca konsumentowi cenę Produktu bez kosztu dostawy.

11.5. Zwracany Produkt Klient powinien odesłać na adres wskazany w pkt. 11.1

11.6. Koszt odesłania Produktu do sklepu ponosi Klient.

11.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje:

-Klientom nie będącym jednocześnie konsumentami, a więc w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego, będącego przedsiębiorcą (czyli dotyczy przypadków kiedy zamiast paragonu fiskalnego została wystawiona F VAT),

-Klientom, dla których koszule były szyte na indywidualne zamówienie, modeli spoza aktualnej kolekcji, modeli z wydłużonym rękawem oraz tych w linii Petite "na niższy wzrost" szytych na indywidualne zamówienie.

12. Wymiana

12.1. Niezależnie od postanowień pkt.11 Regulaminu Klient ma możliwość wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w sklepie internetowym www.sklep.lawoman.pl w terminie 14 dni, od dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@lawoman.pl bądź listownie na adres: LW CONSULTING Agata Krotowska, Ciszyca 27 B, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

12.2. Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod warunkiem jego dostępności w sklepie internetowym www.sklep.lawoman.pl. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym trybie powinien być odesłany  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: LW CONSULTING Agata Krotowska, Ciszyca 27 B, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

12.3. Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

13. Dane osobowe

13.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/ Klientów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

13.2. Dane osobowe Usługobiorców/ Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgonie z wolą Usługobiorcy/ Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.  

13.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

13.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

-W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lawoman.pl

13.5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

14. Postanowienia końcowe

14.1. Umowy zawierane przez sklep internetowy www.sklep.lawoman.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim

14.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie www.sklep.lawoman.pl

14.3. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach.

14.4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze sklepu internetowego www.sklep.lawoman.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

14.5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

14.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14.7. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl